Uwaga

Dodane: 2021-11-30 8:52:10

Została utworzona dodatkowa grupa z języka angielskiego dla II stopnia studiów:

B2+ L00-45aa (15 h – 1 ECTS)

zajęcia odbywają się w poniedziałek 18.45-20.15 w formie zdalnej synchronicznej. (zajęcia rozpoczynają się od 6.12.21)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: zapisy-lektoraty@pwr.edu.pl

Uwaga Ze względu na problemy techniczne korekty zostały przedłużone do godziny 12.00 (2021-09-30)

Dodane: 2021-09-30 8:52:10

Zapisy dla studentów Politechniki Wrocławskiej semestr zimowy 2021/2022

Dodane: 2021-07-20 8:52:10

JĘZYKI OBCE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE

ZAPISY

 • Zapisy odbędą się w dniach 28-29.09.2021 (wtorek, środa) od godziny 8.00 dnia 28.09.2021 do godz. 13.00 dnia 29.09.2021. Student będzie mógł zapisać/wypisać się w wyznaczonym indywidualnym terminie zapisów oraz po nim.
 • Zapisy oraz korekta zapisów odbywają się z portalu edukacja.pwr.wroc.pl.
 • O możliwości wpisu w określonym semestrze, dla danego stopnia i formy studiów decydują poszczególne wydziały, zamieszczając odpowiednie wpisy w planie i programie studiów
 • Plan zajęć oraz informacje o zapisach i grupach zajęciowych dostępne będą na witrynie AKZ – http://akz.pwr.edu.pl od 10.09.2021.
 • W dniu 20.09.2021 zostaną aktywowane, a tym samym staną się widoczne na portalu EDUKACJA.CL zapisy ogólnouczelniane.
 • Szczegółowe informacje (np. jak wybrać poziom języka obcego, jakie zasady obowiązują na zajęciach sportowych, informacje o sekcjach sportowych itp.) są dostępne na witrynach internetowych jednostek oferujących kursy.

KOREKTA ZAPISÓW

 • Po zapisach niektóre zajęcia mogą zostać zlikwidowane, w przypadku braku miejsc mogą być uruchomione dodatkowe zajęcia. Plan zajęć będzie modyfikowany na bieżąco w AKZ.
 • Korekta zapisów odbędzie się od godz. 15.00 dnia 29.09.2021 (środa) do godz. 10.00 dnia 30.09.2021 (czwartek).

UWAGA! Zapisy dla doktorantów, studentów niepełnosprawnych, zapisy na kursy spoza programu studiów oraz zapisy na kursy powtórkowe dla studentów którzy nie zaliczyli kursu realizowanego poza programem studiów odbędą się wyłącznie przy pomocy uczelnianej poczty elektronicznej (poczta z innego adresu nie będzie rozpatrywana) wysłanej na adres podany w informacji o dyżurach dydaktycznych (na dole tej strony). Pocztę należy wysłać w wyznaczonym terminie zapisów (poczta wysłana poza takim terminem nie będzie rozpatrywana). Zapisując się należy zawsze podać kod grupy zajęciowej (zgodny z AKZ), nr telefonu kontaktowego oraz (jeśli są wymagane) dodatkowe informacje/dokumenty. Załączanie skanu legitymacji nie jest konieczne. W przypadku studentów niepełnosprawnych załączanie orzeczenia o niepełnosprawności nie jest konieczne (chyba, że student nie zgłosił faktu niepełnosprawności w dziekanacie).

ZAPISY NA JĘZYKI OBCE – STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

 • W dniu 27.09.21 w godz. 10:00-14:00 odbędą się zapisy dla studentów z niepełnosprawnościami. Studenci z niepełnosprawnościami mogą zapisywać się na lektoraty korzystając wyłącznie z uczelnianej poczty elektronicznej. W tym celu należy wysłać informację zawierającą kod grupy (zgodny z AKZ) oraz numer telefonu kontaktowego na adres: zapisy-lektoraty@pwr.edu.pl. Zgłoszenia wysłane z innego adresu niż uczelniany oraz poza terminem zapisów (27.09.21; godz. 10:00-14:00) nie będą rozpatrywane. Załączanie skanu legitymacji oraz orzeczenia o niepełnosprawności nie jest konieczne (chyba, że student nie zgłosił faktu niepełnosprawności w dziekanacie).

ZAPISY NA WF – DOKTORANCI, STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

 • Zapisy odbędą się w dniu 27.09.2021 (poniedziałek) w godz. 9.00-14.00. Osoby niepełnosprawne w celu wyboru odpowiedniego kursu mogą skonsultować się telefonicznie: 695 360 100. Doktoranci mogą zapisać się maksymalnie na dwa zajęcia sportowe w semestrze. Dla studentów niepełnosprawnych przewidziano ofertę, w skład której wchodzą m.in. kursy pływania, brydża, zdrowe plecy.

ZAPISY NA KURSY SPOZA PROGRAMU STUDIÓW

 • Zapisy na kursy spoza programu studiów będą możliwe tylko za zgodą dziekana własnego wydziału lub dyrektora jednostki - w ramach wolnych miejsc po korekcie zapisów. Wpis będzie możliwy wyłącznie przy pomocy uczelnianej poczty elektronicznej w dniu 30.09.2021 (czwartek) w godz. 12.00-15.00. Oprócz standardowych informacji zapisowych należy załączyć zgodę dziekana własnego wydziału lub dyrektora jednostki (skan dokumentu). Wpis na kurs spoza programu studiów podlega takim samym rygorom (wymóg zaliczenia, obowiązek powtarzania), jak wpis na kurs w ramach programu studiów.

ZAPISY NA KURSY POWTÓRKOWE (SPOZA PROGRAMU STUDIÓW)

Studenci, którzy nie zaliczyli kursu realizowanego poza programem studiów są zobowiązani do ukończenia kursu powtórkowego (pod rygorem niedopuszczenia do egzaminu dyplomowego). W związku z powyższym zostanie umożliwiony wpis (przy pomocy uczelnianej poczty elektronicznej) na taki kurs w dniu 28.09.2021 w godz. 8.00-18.00.

UWAGI

 • Po terminie korekty zapisów na języki obce, WF i przedmioty humanistyczno-menedżerskie wypisanie się z zajęć nie będzie możliwe. Wpis na zajęcia kolidujące z innymi nie jest blokowany, ale nie może być powodem do wypisania z takich zajęć po korektach zapisów.
 • Wpis na kurs powtórkowy wygeneruje odpowiednie kwoty w zobowiązaniach finansowych studenta. W terminie 14 dni od dnia naliczenia opłaty za kurs powtórkowy w Jednolitym Systemie Obsługi Studenta („JSOS”) należy wnieść opłaty powstałe z tytułu zapisu na kursy powtórkowe. Wobec studentów, którzy tego nie zrobią, zostaną podjęte odpowiednie kroki przewidziane Regulaminem studiów wyższych w Politechnice Wrocławskiej - łącznie ze skreśleniem z listy studentów.
 • Dla zapisów na języki obce, WF i przedmioty humanistyczno-menedżerskie zostanie stworzona kolejka zapisowa, gdzie każdy student będzie miał przydzielony swój termin zapisów. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych można wnioskować do Prorektora ds. Kształcenia o zmianę terminu zapisów ogólnouczelnianych. Wnioski w tej sprawie można składać, w dniach 23-26.09.2021, pod adres e-mail: zapisy-terminy@pwr.edu.pl. Problemy i wątpliwości związane z konkretnymi zajęciami oraz kursami należy wyjaśniać w jednostkach oferujących dane zajęcia i kursy. Błędy w danych osobowych należy zgłaszać na własnym wydziale.

Wrocław, 01.06.2021
PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA
dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. uczelni


Dyżury dydaktyczne w jednostkach oferujących kursy w semestrze zimowym 2021/22

 • Studium Języków Obcych, e-mail: zapisy-lektoraty@pwr.edu.pl, tel. 71 320 21 58.
 • Studium WF i Sportu, e-mail: zapisy.swfis@pwr.edu.pl, tel. 71 340 75 03.
 • Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, e-mail: anna.kokoszka@pwr.edu.pl, tel. 71-320-23-82.

REGULAMIN ZAPISÓW dla studentów Politechniki Wrocławskiej

JĘZYKI OBCE, WYCH. FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE
SEMESTR LETNI 2021/2022

Dodane: 2021-07-20 8:52:10
 • W dniu 20.09.2021 zostaną aktywowane, a tym samym staną się widoczne na portalu Edukacja.Cl zapisy ogólnouczelniane. Prosimy o sprawdzenie swojego konta, własnych danych oraz przydzielonego terminu zapisowego. W przypadku braku informacji w systemie o indywidualnym terminie zapisów, braku prawa do zapisów lub braku możliwości odnalezienia w systemie na stronie „Zapisy” zapisów „PWr_Zap_s_zimowy_2021/2022”, prosimy wyjaśniać sprawę w swoim dziekanacie.
 • Zapisy na języki obce, WF i przedmioty humanistyczno-menedżerskie odbywają się na podstawie uprzednio ustalonej listy studentów, która określa dla każdego studenta jego miejsce w kolejce zapisowej. Student ma prawo zapisać się jedynie w podanym terminie (dopuszczalny jest wpis po wyznaczonym terminie, jednak nie wcześniej). Każdy student jest zobowiązany do sprawdzenia czy ma przydzielony termin zapisów oraz czy jego dane (numer albumu, nazwisko, rok studiów) podane są prawidłowo. Wszelkie niezgodności należy zgłaszać w dziekanacie, przed terminem zapisów.
 • Student jest zobowiązany zapisać się na języki obce, WF i przedmioty humanistyczno-menedżerskie w ogłoszonym terminie zgodnie z planem studiów. Na zajęcia należy zapisywać się w terminie zapisów, a nie korekty! Zajęcia, na które nie zapisze się wymagana liczba studentów, mogą zostać zlikwidowane przed korektą zapisów.
 • Po zapisach student jest zobowiązany sprawdzić, czy wszystkie kursy, na które się zapisał, zostaną uruchomione. Na ewentualne zmiany dokonanych wcześniej wpisów lub sprawdzenie, czy wpis został dokonany prawidłowo, przeznaczone są korekty zapisów („PWr_Korekty_s_zimowy_2021/2022”). Wpisy można zmieniać już w trakcie zapisów (nie czekając na korektę zapisów).
 • Ewentualny wpis, zmiana lub wypis z kursu po terminie korekty zapisów możliwe są tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dziekana własnego Wydziału oraz Dziekana lub Dyrektora jednostki dydaktycznej (wydziału, studium) prowadzącej kurs. Inny sposób rezygnacji z kursu po terminie korekty jest równoznaczny z jego niezaliczeniem. Każdy kurs, na który student się zapisał, obciąża jego indywidualne konto.
 • Możliwość wpisów na języki obce, WF i przedmioty humanistyczno-menedżerskie może zależeć od decyzji każdego z dziekanatów. Przed zapisami należy się zapoznać z własnym planem i programem studiów.
 • Na osiągnięcie wymaganego poziomu B2 (lub C1) student ma 120 godzin podzielonych na dwa semestry (B2.1 i B2.2 lub C1.1 i C1.2). W przypadku osiągnięcia wymaganego poziomu w ciągu 60 godzin i uzyskania 3 punktów ECTS student może wybrać z oferty SJO 60-godzinny lektorat innego dowolnego języka na poziomie adekwatnym do jego potrzeb zawodowych za 2 punkty ECTS. W przypadku programu studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim student jest zobowiązany do realizacji 120-godzinnego lektoratu na poziomie C (tzn. C1.1 i C1.2 lub C1.2 i innego języka na dowolnym poziomie) z języka obcego, w którym prowadzony jest dany program studiów lub za zgodą Rady Wydziału może realizować 120-godzinny lektorat dowolnego, innego języka obcego na dowolnym poziomie (np. dla cudzoziemców "język polski jako obcy" na poziomie A1).
 • W przypadku kontynuacji nauki języka obcego po zrealizowaniu jednego semestru lektoratu wymagana jest realizacja wyższego stopnia zaawansowania, niezależnie od stopnia studiów.
 • W jednym semestrze można zapisać się maksymalnie na 2 zajęcia z języka obcego – pod warunkiem, że są to różne języki, oraz 2 kursy humanistyczno – menedżerskie.
 • Można zapisać się na dwa zajęcia sportowe odbywające się w jednym dniu pod warunkiem zachowania min. 4 godzinnej przerwy pomiędzy zajęciami. Ta zasada nie dotyczy zajęć realizowanych poza programem studiów.
 • Do sekcji sportowych obowiązuje kwalifikacja trenera (nie można zapisać się samodzielnie) – na pierwszych zajęciach sekcji.
 • W trakcie zapisów dnia 28.09.2021 (wtorek) w godzinach 8.00-18.00 oraz dnia 29.09.2021 (środa) w godzinach 8.00-13.00, następujące jednostki będą pełniły dyżury:
  • Studium Języków Obcych zapisy-lektoraty@pwr.edu.pl, tel. 71 320 21 58.
  • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: zapisy.swfis@pwr.edu.pl, tel. 71 340 75 03.
  • Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych: anna.kokoszka@pwr.edu.pl, tel. 71-320-23-82.
  • Dział Kształcenia: zapisy-terminy@pwr.edu.pl, tel. 71 320 34 41.
  • Administracja systemu JSOS (tam można zgłaszać awarie dotyczące systemu zapisowego), email: admin_jsos@pwr.wroc.pl

Wrocław, 01.06.2021
PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA
dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. uczelni


WAKACYJNY KURS POWTÓRKOWY Z JĘZYKA OBCEGO

Dodane: 2021-06-21 8:12:10

Studium Języków Obcych organizuje kursy powtórkowe dla studentów Politechniki Wrocławskiej. Warunkiem uczestnictwa jest ocena niedostateczna (2.0) z dowolnego kursu językowego oraz uiszczenie opłaty naliczonej przez system Edukacja CL. Opłatę za kurs należy uiścić na indywidualny nr konta w systemie Edukacja.CL najpóźniej do 10.VII.2021. Zapisy odbywają się w systemie EdukacjaCL w terminie od 21. VI do 09. VII 2021Od 30. sierpnia do 17. września br. w godzinach 9 – 12:15 /60h – pn., wt., śr., czw., pt./

LpNazwa kursuKodProwadzącySalaBudynek
1 Język angielski B2.2 L00-41cq mgr Paulina Rogulska mgr Aleksandra Kuźniak zajęcia online Platforma ZOOM


Od 30. sierpnia do 17. września br. w godzinach 8:30 – 12:00 /60h – pn., wt., śr., czw., pt./

LpNazwa kursuKodProwadzącySalaBudynek
1 Język niemiecki A1 L00-06p mgr Zygmunt Długosz zajęcia online Platforma MS TEAMS


Od 30. sierpnia do 14. września br. w godzinach 9 – 12:15 /45h – pn., wt., śr., czw., pt./

LpNazwa kursuKodProwadzącySalaBudynek
1 Język niemiecki A1 L00-02ah mgr Zygmunt Długosz zajęcia online Platforma MS TEAMS

Kurs odbędzie się pod warunkiem utworzenia grupy minimum 17. osobowej.
Liczebność w grupach: 17-18 osób.Wszelkie problemy techniczne lub pytania odnośnie zapisów prosimy zgłaszać na adres: zapisy-lektoraty@pwr.edu.pl